Survegnir agid
Gidar insatgi

En cas d'urgenza

Polizia
117
Agid medicinal
144

Chatta posts da consultaziun en tes chantun 

Basilea-Citad (BS)
Glaruna (GL)
Grischun (GR)
Lucerna (LU)
Sursilvania (OW)
Schaffusa (SH)
Soloturn (SO)
Son Gagl (SG)
Auter chantun

Purschidas d'agid Svizra

Survista davart ils Posts da cussegliaziun per l'agid a victimas en Svizra

Cussegliaziun e sustegn da persunas pertutgadas da violenza e da lur confamigliars en connex cun dumondas persunalas e giuridicas. La cussegliaziun è gratuita e confidenziala.

opferhilfe-schweiz.ch

Survista davart las chasas da dunnas en Svizra

Chasas da dunnas èn lieus da refugi per dunnas maiorennas e per lur uffants ch'èn pertutgads da violenza fisica, psichica e/u sexualisada e ch'èn dependents da protecziun sco er d'in sustegn consultativ.

frauenhaeuser.ch

Survista davart las chasas dad umens en Svizra

Chasas dad umens èn lieus da refugi per umens maiorens e per lur uffants ch'èn pertutgads da violenza fisica, psichica e/u sexualisada e ch'èn dependents da protecziun sco er d'in sustegn consultativ.

zwueschehalt.ch

Far ina denunzia

Pussaivel sin mintga post da polizia u cumpona il numer da telefon 117

Survista davart ils Posts da cussegliaziun per persunas violentas en Svizra

Cussegliaziun per persunas violentas che vulan terminar lur violenza.

fvgs.ch